dr Karina Jarzyńska

Badaczka historii literatury polskiej XX wieku, zainteresowana uwarunkowaniami jej powstawania i odbioru, relacjami literatury i religii, literatury i sztuk wizualnych oraz edukacją kulturową. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując magisterium z polonistyki (2008, spec. wiedza o kulturze) i religioznawstwa (2009). W 2015 roku z wyróżnieniem obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ. Studiowała także na Université Paris VIII (2004/05) i Yale University (pobyty w ramach kwerend archiwalnych w 2013 i 2016 r.). Oprócz badań w archiwum Czesława Miłosza w Beinecke Library w New Haven (USA), prowadziła kwerendy w archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte (Francja, 2018) i w archiwum Zbigniewa Herberta Bibliotece Narodowej w Warszawie (2014–2015). Członkini Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego PAN (od 2009), Polish Studies Association i Memory Studies Association, a także Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy WP UJ i działającego przy nim Kolektywu Kuratorskiego (projekty: Skok pamięciowy, Macierz/ Matrix). W latach 2014–2016 pracowała jako specjalistka ds. edukacji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza.

 

Uczestnictwo w grantach naukowych: Wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945–2004. Sporządzenie i opublikowanie bibliografii przedmiotowej twórczości Czesława Miłosza (1931-2019) (NPRH, kierownik: prof. dr hab. Aleksander Fiut, 2016–2020); Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, kierownik: dr hab. Roma Sendyka, 2016–2020); Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej (NPRH, kierownik: dr hab. Łukasz Tischner, 2016–2020); Traces. Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts. From Intervention to Co-production (Horizon 2020; 2017); Obrazy Boga, świata i człowieka w literaturze polskiej XX wieku (NPRH, kierownik: dr J.M. Ruszar, 2017); Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego (NPRH, kierownik: dr hab. Mateusz Antoniuk, 2014–2017); główny wykonawca grantu promotorskiego Literatura jako „ćwiczenie duchowe”. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej (MNiSW/NCN, kierownik: prof. dr hab. Ryszard Nycz, 2011‒2013).

 

Prowadzone kursy:

 • Historia literatury polskiej 1918-1945 (ćwiczenia)

 • Historia literatury polskiej 1945-1989 (ćwiczenia)

 • Eposy świata: lektury i teorie (opcja, 60 h)

 • Działania w kulturze: animacja i edukacja – dla studentów kulturoznawstwa, spec. teksty kultury

 • Polish Culture: Lessons in Polish Literature – kurs dla słuchaczy School of Polish Language and Culture organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UJ (2019 i 2020)

 • Tekst we współczesnych sztukach wizualnych – dla studentów kulturoznawstwa, spec. teksty kultury (2016-2019)

 • Poetyka. Wprowadzenie do teorii literatury – dla studentów kulturoznawstwa, spec. teksty kultury (2011-2016).

   

Dyżur w semestrze jesiennym 2020/2021: czwartek, godz. 15.30 (czat na MS Teams)

Kontakt: karina.jarzynska@uj.edu.pl

 

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil w portalu Academia.edu

 

Książki autorskie

 • Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej, Kraków: Universitas, 2018, ss. 445 (seria: Modernizm w Polsce, t. 58).

 • Eposy świata. U źródeł kultur, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN i Park Edukacja, 2011, ss. 404 (Seria Mityczna).

   

  Książki redagowane

 • Cz. Miłosz, Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona 1951–2004, t. 1–2, oprac. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019.

 • Cz. Miłosz, W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona 1945-1951 oraz teksty z okresu
  II wojny światowej, oprac. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018, ss. 880 (seria: Dzieła zebrane Czesława Miłosza).

 • Nie-miejsca pamięci. Elementarz, red. K. Jarzyńska, M. Kobielska, J. Muchowski, R. Sendyka,
  A. Szczepan, Krak
  ów 2017 (tu także hasła: grób/ grzebalisko).

 • „Rocznik Mitoznawczy” (wraz z A. Kapustą, A. Pochłódką i M. Wojciechowską):
  tom II: Collegium Columbinum, 2008 (tu także: Wstęp)
  tom I: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

   

  Artykuły (wybór)

 • Miłosz, Herbert i heretyckie alternatywy wobec „modernistycznej religii sztuki”, w: Religijność Czesława Miłosza, red. Z. Kaźmierczyk, K. Wojan, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020, s. 305-311.

 • Negocjowanie kultury. Miejsca wspólne sztuki współczesnej, nowego muzealnictwa i edukacji progresywistycznej, w: Współczesny museion. Edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków: WUJ, 2019 (seria: Narracje w edukacji), s. 65-73.

 • Pychosomatyzacja śmierci w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej, w: Rozczytywanie Dąbrowskiej, red. M. Świerkosz, D. Kozicka, Kraków: WUJ, 2018, s. 93–106.

 • Bywaliśmy świeccy. Postsekularne spojrzenie na polską formację modernistyczną, w: „Szkoda, że Cię tu nie ma”. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski, K. Szewczyk-Haake, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018, s. 115–130.

 • Projekt polskiego języka liturgicznego zawarty w pracach ks. Józefa Sadzika i Czesława Miłosza, w: Język w liturgii, red. B. Drabik, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos, 2018, s. 351–363.

 •  Postsecular Instruments of Acculturation. Czesław Miłosz's Works from the Second American Stay

 •  Powstawanie Roku jagnięcia – między życiem a tekstem, w: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Kraków: WUJ, 2017, s. 231250.

 •  Powieść postsekularna po polsku (rekonesans), w: Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. A. Bielak, Lublin 2016, s. 171–189.

 •  Między tropieniem sacrum a postsekularyzmem. O badaniu religijnych aspektów dzieła Czesława Miłosza, „Świat i Słowo” 2015, nr 2(25), s. 55–64.

 •  Kościół, kultura, dialogBluźnierstwo

 • Gry i aplikacje angażujące w sztukę współczesną, „MOCAK Forum” 2014, nr 9, s. 128–131.

 • Pamięć rytuału – między biologią a strategią tożsamościową. Przypadek Czesława Miłosza,
  w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. R. Sendyka i in., Warszawa: IBL PAN, 2013, s. 63–73.

 •  Pochwała ograniczeń czyli Miłosza próba antyutopii, „Nowa Dekada Krakowska” 2013, nr 3(7), s. 130–141.

   Postsekularyzm – wyzwanie dla historii i teorii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2, s. 294‒307.

 •  Miłosz biblijny oczami teologa (rec.: ks. W. Felski, Biblijne przekłady Czesława Miłosza, Pelplin 2008), „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 93–103.

 •  „Papieskie sanktuarium Maryjne” w Zakopanem-Krzeptówkach. Narracja mityczna, jej twórca i jej bohater (wspólnie z Agnieszką Poźniak), „Literatura Ludowa” 2010, nr 2, s. 3–24.

 •  Miejsce konfliktu religia-nauka w twórczości Czesława Miłosza, „Dekada Literacka” 4(236) 2009, s. 48–55.

 • Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej – doświadczenie francuskie, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 1, red. W. Przyczyna, S. Koziara, Tarnów: Biblos, 2009, s. 181–191.

 •  Rola poziomu fonetycznego modlitwy w konstytuowaniu jej funkcji sakralnej, w: Modlitwa w językach, tekstach artystycznych i narracjach, red. A. Różyło, Sandomierz 2007, s. 241–255.

  •  Metafizyka codzienności a literatura: o powieści Judasz Włodzimierza Pawluczuka, w: Postać Judasza w kulturze, literaturze i teologii, red. J. Sieradzan, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2007, s. 106–124.

  •  O nowych przekładach Biblii w kulturze francuskiej i polskiej, w: O kondycji literatury najnowszej. Polsko-francuskie spotkania literackie, red. M. Kowalska, A. Zawadzki, Kraków: WUJ, 2006, s. 33–40.

  •  Symbol światła w ewangeliach apokryficznych Nowego Testamentu jako warunek mitycznych narracji epifanicznych, „Rocznik Mitoznawczy” t. I, Kraków: WUJ, 2006, s. 55–66.

    

   Publikacje popularnonaukowe

 •  Dzieci z fluorozą tańczą w ForsterówceWyspa wspomnień

 

Materiały edukacyjne

 • Twórcza Kolekcja – seria zeszytów edukacyjnych o sztuce współczesnej, MOCAK (nr 1-9).

  MOCAK Cube – aplikacja edukacyjna inspirowana Kolekcją Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, opierająca się na mechanizmie gry i pozwalająca na twórcze zaangażowanie w poznawanie dzieł sztuki (inicjatywa, współautorstwo zadań, redakcja tekstów), MOCAK 2015; więcej: https://www.mocak.pl/aplikacja-mocak-cube.