dr hab. Kazimierz Adamczyk

Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w 1985 roku w Instytucie Badań Polonijnych w Pracowni Literatury Polskiej na Obczyźnie. Następnie pracował w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. W latach 1995-98 uczył języka i literatury polskiej na The University of Connecticut w Storrs (USA).  Od roku 2009 zatrudniony w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku.  Interesuje się literaturą współczesną, w szczególności literaturą autobiograficzną, literaturą i życiem literackim emigracji wojennej i powojennej,  literackimi reprezentacjami Holocaustu.

Publikacje książkowe:

Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński,  Kraków 1994.

Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980), Kraków 2008.

Wybrane artykuły:

O wiarygodności  dziennikowej formy przekazu (Lechoń,Gombrowicz, Herling-Grudziński), „Ruch Literacki"  1989 z.1.

W dziesiątą rocznicę zamknięcia londyńskich <Wiadomości >, „Tygodnik Powszechny" 1991 nr 17.

Kwadratura tekstu czyli lekcja pokory  [w:]  Oswajanie chrząszcza w trzcinie czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego,  pod red. W. Miodunki i J. Rokickiego, Kraków 1999,

 Herling-Grudziński w Rzeczpospolitej [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999, pod red. B. Klimaszewskiego i W. Ligęzy Kraków 2001.

Niedoemigrant w Iowa City, czyli amerykański dziennik Grzegorza Musiała [w:] Emigracja z Polski po 1989 roku. Praca zbiorowa pod red. B.Klimaszewskiego, Kraków 2002.

Borowski Tadeusz,  Olszewski Krystyn, Siedlecki Janusz Nel, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen. Short stories by Tadeusz Borowski,  We Were in Auschwitz by Tadeusz Borowski, Janusz Nel Siedlecki and Krystyn Olszewski, Czerniaków Adam, The Warsaw Diary of  Adam Czerniaków, Grynberg Henryk, The Child of Shadows (Żydowska wojna). Novel by Henryk Grynberg, The Victory(Zwycięstwo). Novel by Henryk Grynberg, Moczarski Kazimierz, The Conversation with Executioner( Rozmowy z katem). Memoir by Kazimierz Moczarski  (hasła encyklopedyczne) [w:] The Reference Guide to the Holocaust Literature ,introduction by James E. Young, editor Thomas Riggs,  St. James Press,  Detroit, New York, San Diego, San Francisco, Boston, New Haven, Conn., Waterville, Maine, London, Munich, 2002.

Maj 1959" - wokół postrewolucyjnego wiersza Mariana Czuchnowskiego [w:] Marian  Czuchnowski kronikarz emigracyjnej codzienności, Toruń 2002.

Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. M. Piechota, Lublin 2004.

 Dziennik poety Adama Lizakowskiego [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Studia i szkice pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego, Rzeszów 2003.

Poeta w fortyfikacjach Tobruku, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty", zeszyt (1-2) 7-8 rok 2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 61-69.

O prokuratorze Borowskim raz jeszcze, „Fraza", nr 4(54) 2006 - 1(55) 2007.

Szkice o literaturze emigracyjnej" - jako autobiografia, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2007 z.1.

 <Happy-end> historia z drugiej ręki, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń" 2007 z.1

„Nowa Polska" wobec nacjonalizmu, antysemityzmu i Holocaustu [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, pod red. J. Kryszaka, Toruń 2008, s.62-68.

<Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckiego > wobec antysemityzmu [w:] Witold Gombrowicz nasz współczesny, pod. red. Jerzego Jarzębskiego, Kraków 2010.