dr hab. Artur Grabowski

Artur Grabowski urodził się w 1967 w Krakowie, ukończył polonistykę, studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się i habilitował; początkowo wykładał poetykę, obecnie głównie literaturę nowoczesną, także dramat i teatr, sporadycznie filozofię na Wydziale Polonistyki UJ; jest współ-redaktorem serii „Dramat polski. Reaktywacja" w ramach projektu badawczego IBL PAN, oraz serii „Nasze dramaty” (Księgarnia Akademicka). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta, wykładał polską literaturę, teatr i historię Polski na uniwersytetach w Chicago, Seattle i Buffalo; wcześniej mieszkał jakiś czas w Londynie i w Rzymie, ostatnio dłużej przebywał w Indiach. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki estetycznej i filozoficznej poezji i dramatu XX wieku.

            Opublikował sześć tomów wierszy (Z didaskaliów, Pojedynek, Ziemny początek, Szary człowiek, Jaśnienie, Ładne kwiatki) oraz wybór poezji „Wersje” (PIW 2018), doktorską rozprawę teoretyczną „Wiersz - forma i sens", dwa tomy esejów: „Klatka z widokiem", „Uzmysłowienia", monografię habilitacyjną „Herbert-Hermes", oraz rozprawę o metadramacie „Prawdziwy Dramat Teatru” (WUJ 2017); jest autorem tekstów dramatycznych, z których część została opublikowana w zbiorach „Do trzech razy s z t u k a" i „Trzy, cztery – tragedia!”; niektóre wystawiano we Włoszech, Chorwacji, Francji i w Polsce; publikuje też przekłady poezji anglojęzycznej (tom wierszy Afro-Amerykańskiego poety Amiri Baraka) i włoskiej. Ostatnio wydał prozę „Am - dziennik z drugiej strony” (PIW 2018). Był niegdyś związany z brulionem, przez kilka lat regularnie pisywał do Znaku, współpracuje z miesięcznikiem Teatr, czasem recenzuje w Nowych Książkach. Od 2020 roku kieruje Studium Literacko-Artystycznym UJ, prowadzi warsztaty dramatopisarskie.

            Więcej na stronie autora: www.grabowski.art.pl